پروژه مسکونی بوکان و سیروان

این پروژه در منطقه یک شهر تهران در زمینی با موقعیت دید به کوهستان و دید پانورامیک به شهر واقع شده است. در مقیاس محله، این پروزه در محلۀ نخجوان در محل تقاطع خیابان بوکان و سیروان واقع شده است. موقعیت ویژه زمین پروژه به گونه ای است که با دو پلاک ثبتی در کنار هم در نبش خیابان با دیدهای متنوع شهری و کوهستان واقع شده است.

متراژ زمین قطعه ۵: ۲۰۶۲/۴۴ مترمربع متراژ زمین قطعه ۶: ۱۴۸۲/۹۹ مترمربع شامل دو جواز ساخت (بوکان شمالی و جنوبی و سیروان شمالی و جنوبی۴ بلوک)

بوکان جنوبی: ۱۵ واحد سیروان جنوبی ۱۰ واحد بوکان شمالی: ۲۱ واحد سیروان شمالی ۱۴ واحد مجموع ۶۰ واحد

پروژه مسکونی بوکان و سیروان

این پروژه در منطقه یک شهر تهران در زمینی با موقعیت دید به کوهستان و دید پانورامیک به شهر واقع شده است. در مقیاس محله، این پروزه در محلۀ نخجوان در محل تقاطع خیابان بوکان و سیروان واقع شده است. موقعیت ویژه زمین پروژه به گونه ای است که با دو پلاک ثبتی در کنار.

نوع پروژه مسکونی
Dateآگوست 28, 2021