شهرک ۱۰۶۰ هکتاری اشتهارد

این شهرک در زمینی به سماحت حدود ۱۰۶۰ هکتار در محدوده شهر اشتهارد جهت تامین مسکن نهضت ملی به بافت اشتهارد الحاق شده است. که طرح آماده سازی و تهیه الگوهای معماری و شهرسازی آن به این شرکت واگذار شده است.

این طرح با نام با هم شهر اشتهارد، توسعه ای شهری در اتصال با شهر فعلی اشتهارد است که در طراحی آن بر اهمیت ارتباط با زمینه ی موجود تاکید شده است. از آنجا که اصل اساسی طراحی در باهم شهر، بر استفاده ی عمومی و همگانی مردم از شهر قرار داشته است، پیروی از کیفیاتی چون مقیاس انسانی در طرح شهر و ابعاد و تناسبات توده و فضاها، بهره گیری حداکثری از فضاهای باز و سبز شهری، تقویت مناظر طبیعی و مصنوع درون شهری، برقراری کیفیت خوانایی فضاهای شهری منجر به شکل گیری و تقویت دامنه ای از حس تعلق به مکان تا ایجاد حس دلبستگی به مکان را فراهم می آورد. ترکیب کاربریها و فرم فضایی شکل دهنده ی بلوک ها و محلات شهری به گونه ای است که رفت و آمد پیاده را در ایمن ترین حالت خود فراهم می کند و طیف متنوعی از کاربران، از کودک تا سالمند، توانمند تا توانیاب را پاسخگوست. از رویکرد باهم انگاری به منظور توانمندسازی و پشتیبانی جوامع تازه تاسیس استفاده می شود. این رویکرد طراحی نه تنها شکل دهنده ای به محیط کالبدی که تسهیلگری در ارتباطات اجتماعی قلمداد می شود و به ایجاد یک باهمستان مانا در میانه ی هر محله منجر می شوند.

شهرک ۱۰۶۰ هکتاری اشتهارد

این شهرک در زمینی به سماحت حدود ۱۰۶۰ هکتار در محدوده شهر اشتهارد جهت تامین مسکن نهضت ملی به بافت اشتهارد الحاق شده است. که طرح آماده سازی و تهیه الگوهای معماری و شهرسازی آن به این شرکت واگذار شده است. این طرح با نام با هم شهر اشتهارد، توسعه ای شهری در اتصال با.

Dateآگوست 23, 2023