شهرک ساحلی اکباتان ( بیشه کلا شرقی )

در این مجتمع جمعاً ۱۵۱ واحد بصورت ویلائی، دو واحدی و آپارتمانی طراحی شده است. تیپ ۱: ۱۰بلوک دو واحدی تیپ ۲: ۱۰بلوک دو واحدی تیپ۳: ۱۲بلوک دو واحدی تیپ۴: ۱۴بلوک ویلایی ۳۵۰ متری تیپ۵: ۴۰بلوک ویلایی ۲۵۰ متری آپارتمانی: ۱۲بلوک شهرک ساحلی اکباتان (بیشه کلا)، در طراحی مجدد به صورت ۵ تیپ مختلف ویلایی و یک تیپ آپارتمانی در نظر گرفته شده است. این طراحی شامل تیپ۱ ویلاهای ساحلی، تیپ۲ ویلاهای دو واحدی شمالی، تیپ۳ ویلاهای دو واحدی جنوبی، تیپ۴ ویلاهای ۳۵۰ متری، تیپ۵ ویلاهای ۲۵۰ متری و در نهایت مجموعه آپارتمانی سه طبقه، هرطبقه ۲واحد می باشد.

شهرک ساحلی اکباتان ( بیشه کلا شرقی )

در این مجتمع جمعاً ۱۵۱ واحد بصورت ویلائی، دو واحدی و آپارتمانی طراحی شده است. تیپ ۱: ۱۰بلوک دو واحدی تیپ ۲: ۱۰بلوک دو واحدی تیپ۳: ۱۲بلوک دو واحدی تیپ۴: ۱۴بلوک ویلایی ۳۵۰ متری تیپ۵: ۴۰بلوک ویلایی ۲۵۰ متری آپارتمانی: ۱۲بلوک شهرک ساحلی اکباتان (بیشه کلا)، در طراحی مجدد به صورت ۵ تیپ مختلف ویلایی.

نوع پروژه شهرک سازی
Dateآگوست 28, 2021