مجتمع مسکونی – تجاری سپه شهر

طرح توسعه سپه شهر در زمینی به مساحت ۳۴۳۶۰ مترمربع در شپه شهر طراحی شده است. این مجموعه شامل کاربری های مسکونی، تجاری، آموزشی و چندمنظوره می باشد که متراژ هریک به شرح ذیل می باشد: ۱٫ ۴ بلوک مسکونی به مساحت ۶۰۱۸۸/۴۴ مترمربع. ۲٫ مجموعه آموزشی به مساحت ۳۹۷۸/۲۵ مترمربع. ۳٫ بخش تجاری به مساحت ۲۷۶۳/۱۶ مترمربع. ۴٫ سالن چندمنظوره به مساحت ۷۵۳/۸۲ مترمربع. جمع متراژ کل مجموعه ۶۷۶۸۳/۷۱ مترمربع می باشد.

مجتمع مسکونی – تجاری سپه شهر

طرح توسعه سپه شهر در زمینی به مساحت ۳۴۳۶۰ مترمربع در شپه شهر طراحی شده است. این مجموعه شامل کاربری های مسکونی، تجاری، آموزشی و چندمنظوره می باشد که متراژ هریک به شرح ذیل می باشد: ۱٫ ۴ بلوک مسکونی به مساحت ۶۰۱۸۸/۴۴ مترمربع. ۲٫ مجموعه آموزشی به مساحت ۳۹۷۸/۲۵ مترمربع. ۳٫ بخش تجاری به.

نوع پروژه مسکونی
اندازه پروژه 34360 مترمربع
Dateآگوست 23, 2021